Recent Articles
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
fjk;a kS;s ,sms
Latest Model        More..
l,d mqj;a                                      More..
Tfí oekqug
WmkaÈk iqN me;=ï
lEu jÜfgdare isxyf,ka
Special Videos
Mad bull
ROBBER PLAYS DEAD
World Talent
World Highest Shallow Dive
Best Selling Album
Candid Camera
Cops Baby Barfing Prank
Amazing Superman Prank
Sinhala Videos Songs
Sinhala Hindi Mashup 2 Cover
Riduna Me Hitha
Sinhala MP3 Songs
Mage Husma
Mata Duka Hithenawa
Kid Movies
New Animation
Disney Full Movie
Local News [Sri Lanka]            More..
i;aldrl kjiS,ka; lKavdhu mrdch lrñka forg w;r meje;s wjika tlaÈk ;r.fhka ,l=Kq 34l chla ,eîug ixpdrl Y%S ,xld lKavdhu Bfha ^29od& iu;aúh'
.ïfmd, úodk,df.a fodka jika; l=udr fkdfyd;a fjf,a iqod fï jk úg isákafka y;r jeks ;Ü‌gqfõh' tfyu;a ke;akï ryia‌ fmd,sish Ndrfhah' Y%S ,xldfõ fyfrdhska cdjdrfï 60] lg;a jvd jeä m%udKhla‌ fufyhjQfha fjf,a iqodh' fldá
Gossip News                          More..
Bollywood Gossip                    More..
risl risldúhkaf.a wdorh Èkd.;a iqrEmS ckm%sh ks<sh §msld mÿfldaka .ek ;rul ÿlauqiq mqj;la fnd,sjqâ mqrfhka oek.k
miq.sh 07 jeksod rd;%s 10'00 g muK jhi 26 la‌ muK jk ;reK ldka;djla‌ udi 5 la‌ muK jhie;s ì<s¢hl o jvdf.k r;akmqr fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYhg f.dvjQjdh' wef.a ;kshg meñKs nj mejiQ jhia‌.; mqoa.,fhl= o wef.a mfilska isá w;r Tyq wef.a msh
ùäfhda mqj;a                    ish¨u ùäfhda mqj;a

;ukaf.a ßheÿre n,m;‍%h miqïìfha ;sìh § th ke;sjQ nj lshd fmd,sisfha meñKs,a,la ,shQ ßheÿrl= ms<sn|j udThg wdikak .ï'''

Special News                                          
kdu,a Wvq.u Tn wdorh lrk ckm%sh .dhlfhla' miq.sh ojil wms Tng kdu,a Wvq.u .ek ixfõ§ l;djla lsõjd' ta ;uhs kdu,a ;on, ú&Egrav
wdKavql%u jHjia:dfõ 34 jeks j.ka;sh m%ldrj ckdêm;sjrhdg mejÍ we;s n,;, wkqj ffu;%Smd, isßfiak ckêm;s;=ud hqoaOdêlrKfhka yd uydêlrKfhka ir;a f*dkafiald uy;dg úreoaOj mjrd ;snQ kvqj,ska Tyq ksfodia fldg ksoyia lrñka mQ¾K iudj ,nd §
wkxukx msx;+r
Tfí ks¾udK
oekaùï mqjrej
ojfia ldgQka