Recent Articles
Jan 31, 2015
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
Jan 31, 2015
Jan 31, 2015
31-01-2015
30-01-2015
31-01-2015
30-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
30-01-2015
fjk;a kS;s ,sms
Latest Model        More..
l,d mqj;a                                      More..
Tfí oekqug
WmkaÈk iqN me;=ï
lEu jÜfgdare isxyf,ka
Special Videos
Mad bull
ROBBER PLAYS DEAD
World Talent
World Highest Shallow Dive
Best Selling Album
Candid Camera
Cops Baby Barfing Prank
Amazing Superman Prank
Sinhala Videos Songs
Sinhala Hindi Mashup 2 Cover
Riduna Me Hitha
Sinhala MP3 Songs
Oya Danne Ne
Duka Thadakaran
Kid Movies
New Animation
Disney Full Movie
Local News [Sri Lanka]            More..
11 jeks f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sh Èfkka Èk <x fjoa§ fï Èkj, meje;afjk l%slÜ ;r. flfrys f,dj mqrd isák l%Svd f,da,S ck
.ïfmd, úodk,df.a fodka jika; l=udr fkdfyd;a fjf,a iqod fï jk úg isákafka y;r jeks ;Ü‌gqfõh' tfyu;a ke;akï ryia‌ fmd,sish Ndrfhah' Y%S ,xldfõ fyfrdhska cdjdrfï 60] lg;a jvd jeä m%udKhla‌ fufyhjQfha fjf,a iqodh' fldá
Gossip News                          More..
fodayd wk;=ßka ;=jd, ,enQ .=jka fiaúldj fydalkaor .=jka wk;=ßka ñh.sh kshuqjdf.a ìß|hs
Jan 31, 2015 02:03 pm
fodayd rdcHfha isÿ jQ ßh wk;=frka ;=jd, ,enqjka w;r fydalkaor .=jka wk;=ßka ñh.sh .=jka kshuqjdf.a ìßo o isák n
Bollywood Gossip                    More..
wms ljqre;a leue;s mshú weiska f,dalh foi n,kakhs' tfyu fkdyels wh;a fldf;l=;a bkakjd' iskud leurdj bÈßmsg fld;rï wmQrejg fma
je,a,j;a; yeõf,dla‌ isá iqmsß ksjdi ixlS¾Kfha by< uy,l isg jeàfuka ñh.sh wjqreÿ y;rla‌ muK jhie;s is`.s;s ÈhKshla‌ ms<sn| mqj; wm ishÆ fokdf.au fofk;a l÷<ska msrjQ isÿùuls' fuu wjdikdjka; isoaê
ùäfhda mqj;a                    ish¨u ùäfhda mqj;a

;ukaf.a ßheÿre n,m;‍%h miqïìfha ;sìh § th ke;sjQ nj lshd fmd,sisfha meñKs,a,la ,shQ ßheÿrl= ms<sn|j udThg wdikak .ï'''

Special News                                          
kdu,a Wvq.u Tn wdorh lrk ckm%sh .dhlfhla' miq.sh ojil wms Tng kdu,a Wvq.u .ek ixfõ§ l;djla lsõjd' ta ;uhs kdu,a ;on, ú&Egrav
ÿmam;a fmdfydi;a fíohlska f;drj ´kEu flfkla .ukla hdug fhdod.kak jdykhla ksid uejqKq idys;Hhla tfyu;a ke;akï WmixialD;shla ms<sn|j uu wjOdkh fhduq lf<ñ' zzwdgdZZ tl tfyu;a ke;akï wm yefudau okakd mßÈ ;%sfrdao r:fha .uka l<dg ta ßheÿ
wkxukx msx;+r
Tfí ks¾udK
oekaùï mqjrej
ojfia ldgQka