Recent Articles
20-12-2014
21-12-2014
21-12-2014
21-12-2014
21-12-2014
21-12-2014
20-12-2014
Dec 21, 2014
Dec 21, 2014
20-12-2014
20-12-2014
20-12-2014
20-12-2014
20-12-2014
20-12-2014
20-12-2014
20-12-2014
20-12-2014
20-12-2014
20-12-2014
fjk;a kS;s ,sms
Latest Model        More..
l,d mqj;a                                      More..
Tfí oekqug
WmkaÈk iqN me;=ï
lEu jÜfgdare isxyf,ka
Special Videos
steal Christmas money
Rescuer washed away
World Talent
Worlds Highest Shallow Dive
Worlds Shortest People
Candid Camera
Police Brutality Prank
Dogs Get Pranked
Sinhala Videos Songs
Oba Magen Wen Wela
Thamath Riddana
Sinhala MP3 Songs
Samidhe
Lan Wenna Hithuwata
Kid Movies
Tarzan
Pingu Episodes
Local News [Sri Lanka]            More..
i;aldrl kjis,ka; lKavdhu yd meje;afjk fgiaÜ ;r.dj,sh Y%S ,xld lKavdhfï wxl tfla o. mkaÿ hjkakd jk rx.k fyar;ag wysñjk yev my< ù ;sfí
ud nkaOkd.dr isrlre iqnidOl ix.ufha uOHu lñgqfõ iy fld<U Wm lñgqfõ fkdfhl=;a ks,;, orñka iudc fiajd lghq;= l< wjêhhs ta ldka;d wxYfha w;alï jev lghq;= fidhd ne,Sug .sh wjia‌:djl§
Gossip News                          More..
Bollywood Gossip                    More..
uE;l§ bkaÈhdj iy Y%S ,xldj w;r meje;ajqKq fgiaÜ l%slÜ ;r.hl§ ms;syrUhl fhÿKq iqmsß l%Svl úrdÜ flda,s
.=rejrekag foaj;ajfhka ie,l+ hq.hla‌ ;snqfKah' tod wm iudch ;=< .=rejrhd ye¢kajQfha fojeks uj f,ih' ta .=rejrekag f.da,hka ;=< ;snqfKao ukd f.!rjhls' tfy;a j¾;udkfha olskakg wikakg ,efnk isÿùï yuqfõ .=re fiajh ;=Ü‌gqjg jeà yudrh'
ùäfhda mqj;a                    ish¨u ùäfhda mqj;a

;u hy¿jl=f.a ndyqfjys w,xldr ldka;d rEmhla mÉp fldgd ;sfnkq oel tu Ys,amshd ,jd ;u ndyqfjyso ,sysKshl=f.a rEmhla mÉpfldgd .ekSug .sh ;eke;a;l= uqyqK mE wmQre w'''

Special News                                          
foijk /f|kafka fkdweish hq;= l;duh' tla‌ fÄojdplhl w÷re u;lh uelS hk úg ;j;a uQi, l;djlska iudch yjkafkah' È.= ld,hl is
tys§ wdrïNl ms;slre f,i msáhg msúis ufya, chj¾Ok ,l=Kq 5 lg oeù hdu;a iu`. oi oyilg wêl l%Svd f,da,Skaf.a T,ajrika ueo msáhg msúis ix.d mkaÿ 112 lg uqyqK foñka ,l=Kq 112 la /ia lf<ah'
wkxukx msx;+r
Tfí ks¾udK
oekaùï mqjrej
ojfia ldgQka